WINSGEWENDHEID VAN NEW HOLLAND ONDERDELE IN DIE LANDBOU MEGANISASIE BEDRYF

Die onderdele besigheid is uniek en oor die jare is daar herhaaldelik bewys dat die onderdele afdeling binne die landbou meganisasie bedryf die grootste bydraer kan wees tot die winsgewendheid van landboumaatskappye se meganisasieafdelings.

Wat die onderdele bedryf tot ‘n sekere mate uniek maak is die feit dat dit baie meer stabiel is en selfs in swak landbou jare steeds ‘n positiewe bydrae kan lewer.  Onderdele afdelings is ten spyte hiervan, bykans sonder uitsondering, die afdeling wat die meeste misken word in terme van bestuurstyd, toerusting en mannekrag.

Dit is ook ‘n feit dat huidige markveranderings ook ‘n groot invloed het op die onderdele bedryf. Die visie dat die eindverbruiker meer onderdele koop wanneer hulle nie heelwerktuie kan bekostig nie, is ‘n miete. Die onderdele besigheid het ‘n unieke voordeel in die sin dat onderdeleverkope nie so blootgestel is in dieselfde vlak as veranderde markveranderings as die verkope van heelwerktuie nie.

Die heelwerktuigpark wat oor ‘n baie lang tydperk teweeg gebring is en vandag nog in gebruik is, bepaal ter enige tyd die potensiaal van die onderdele bedryf, alhoewel die potensiaal beïnvloed word deur huidige mark tendense. Die invloed van die tendense in die mark is sterk te bespeur in die kooppatrone van die eindverbruiker.

Huidige tendense in Onderdele bedryf
 • Afname van park

Ons is almal bewus van die situasie van New Holland heelwerktuie oor die laaste paar jaar en hoe die verkope van werktuie jaar na jaar daal.

 • Veranderende kooppatrone

As gevolg van die algehele ekonomiese situasie in landbou is daar weinig eindverbruikers wat nog vooruit of in bulk aankoop en het ons met ‘n situasie te make waar meeste instandhoudings- en herstelwerk op ‘n ad hoc basis gedoen word. Weens die feit dat tyd dan altyd ‘n rol speel plaas dit uit die aard van die saak meer druk op al die skakels in die voorsieningsketting.

 • Herstel van ouer model trekkers

As ‘n byvoeging tot die vorige punt, is daar ook die geneigdheid om ouer model New Holland trekkers langer aan die gang te hou en veroorsaak dan gevolglik die verandering van die New Holland trekkerpark. Die verandering van trekkers veroorsaak sekere addisionele voorsieningsprobleme. As gevolg van die ouderdom van baie New Holland trekkers en die lae potensiële volumes, is daar sekere onderdele van die ouer modelle ook nie meer so geredelik beskikbaar nie.

 • Pryssensiwiteit

Die resultaat van die algehele finansiële toestand in die landbou en die veroudering in die park is dat die eindverbruiker dit nie meer kan beskostig en bereid is om groot bedrae aan instandhouding en herstelwerk te spandeer nie. Weinig boere is byvoorbeeld bereid om R45 000 aan ‘n trekker te spandeer indien die trekker in elk geval slegs R25 000 werd is.

Die gevolg hiervan is dat eindverbruikers uiters pryssensitief is en word elke prys tans bevraagteken.

 • Verandering in belangrikheid

‘n Direkte gevolg van pryssensiwiteit ten opsigte van onderdele, het die eindverbruiker se volgorde van prioriteite verander. In die verlede was kwaliteit van onderdele ‘n hoë prioriteit. Vandag haal dit derde plek en is prys hoofsaaklik vandag die bepalende faktor in die aankoop van onderdele.

 • Roofmark

Die somtotaal van die roofmark in Suid-Afrika ten opsigte van New Holland onderdele, maak dit ‘n ideale stortingsterrein vir roof en of alternatiewe onderdele. Dus was NHSA jare gelede genoodsaak om ook betrokke te raak by die mark en bemark die reeks onderdele onder die New Part handelsmerk. NHSA kan dus aan die eindverbruiker die oorspronklike, maar ook die alternatiewe onderdeel aanbied.

Voorwaardes van winsgewendheid
 • Ken jou mark

Soos in baie ander besighede is volumes ook in die onderdele bedryf een van die bepalende faktore wanneer dit kom by die winsgewende bedryf van die besigheid. Indien die potensiaal van die bedryf  direk aan die grootte van die park gekoppel is en die park konstant verklein, het ons geen ander opsie as om aandeel in die onderdele mark te verhoog ten einde ons volumes en winsgewendheid te verseker. Om dit te kan doen is kennis van die mark onontbeerlik en is ons ondervinding tot op hede dat ons in die algemeen binne ons onderdele afdelings ‘n uiters beperkte kennis het van die mark en die potensiaal daarvan, selfs in ons eie gebied.

Die algemene norm wat gebruik word is om ‘n bepaalde jaar se resultate met dié van vorige jare te vergelyk en op grond daarvan te bepaal of ons dan goed of swak presteer het. Wat egter baie selde in berekening gebring word is die potensiaal van ‘n bepaalde gebied en hoe ons hier teenoor presteer het. Indien ons nie weet hoeveel en watter modelle in ‘n bepaalde area loop nie kan ons nie die potensiaal van die area bepaal nie en kan ons ook nie ons eie prestasie meet nie. Hiermee saam is dit ook belangrik om te weet hoeveel uur die onderskeie werktuie gemiddeld per jaar werk aangesien die onderdele verbruik direk daarmee verband hou.

 • Ken jou kliënt

Dit is waarskynlik waar dat alle onderdele personeel hulle kliënte se name ken, waar hulle plaas is en ‘n goeie idee het hoeveel die persoon jaarliks aankoop. Maar baie selde analiseer ons die aankope en aankoopspatrone van ons kliënte. Byvoorbeeld: “As ‘n boer al sy lugfilters vir sy vloot trekkers by jou aankoop, maar daar is geen rekord dat hy sy olie filters en olie by jou aankoop nie, jy dadelik ‘n gevolgtrekking kan maak en uit te vind wat die rede is. Ons kan ook die aankope van eindverbruikers met mekaar vergelyk om die aankoopspatrone met mekaar te vergelyk.

As ‘n Onderdele persoon die eindverbruiker met die vlak van detail benader, wys dit dat die Onderele persoon belangstel in die boer en dat sy besigheid belangrik is vir hom. Dit sal die eindverbruiker se vertroue stadig maar seker laat herstel in die Onderdele afdeling en in die spesifieke Handelaar.

 • Ken jou produk

Dit is ‘n bewese feit dat ‘n persoon slegs met vertroue van ‘n produk kan praat, indien hy die produk ken. Net so is dit ook waar dat jy slegs ‘n goeie diens, hetsy onderdele of tegnies kan lewer indien jou produkkennis goed is.

Ons ondervinding op hierdie stadium is dat die produkkennis van ons roofmark konkurente oor die algemeen beter is as die van ons handelaars. Die multi agentskap scenario is ook nie hiervoor bevordelik nie aangesien daar dikwels van dieselfde persoon verwag word om verskillende fabrikante te diens en kan hy op geen ‘n meester word nie.  Die feit dat die produkkennis binne die enkel agentskap oor die algemeen beter is as die in die multi agentskap, is ‘n verdere bewys hiervan.

Binne ons Handelaars netwerk is daar ook goeie voorbeelde van persone wat onder andere danksy hul meesterlike produkkennis, ‘n klinkende sukses maak van hul onderele afdeling aangesien dit hulle net soveel meer produktief en effektief maak.

 • Verander jou benadering

Saam met die vorige punte, sal ons ook die Onderdele mark anders moet benader. Die dae dat onderdele hul self verkoop en dat die boer, slegs by Handelaars aankoop, is lankal iets van die verlede. Sommige boere maak die bewering dat onderdele bemarking begin die oomblik as hy by die Handelaar instap, as ‘n potensiële kliënt. Dit is onrusbarend as daar met boere gesels word, by verskeie handelaars, dat hulle nie eers bewus is van die spesiale aanbiedinge van NHSA nie.

Om die sukses van ons Onderdele afdelings te verseker in die toekoms, sal ons ons huidige siening dat ons net voorsien op aanvraag en dat die aanvraag na ons toe kom, ons ons benadering sal moet verander na waar ons die aanvraag moet skep en dan daardie aanvraag of behoefte te bevredig. As ons ons benadering verander, sal die fokus wat tans grootliks op prys van die onderdele val, sal verskuif want ons sal ekstra waarde toevoeg tot die eindverbruiker se behoefte.

 • Benut en bekom inligting

Die volgende onontbeerlike element is inligting. Sonder inligting is dit onmoontlik vir enige persoon om ‘n goeie onderdele diens op enige produk te kan lewer.

Wat dit betref is NHSA trots op die “Dealersportel” wat alle relevante inligting bevat, oor hoe om met ons besigheid te doen. Dit huisves ook die omvattende “NGPC” of elektroniese katalogusse en ook “Embrace” die inhuis NHSA rekenaarstelsel. Dit is egter jammer dat daar steeds Handelaars is wat traag is om bogenoemde en ander katalogusse aan te koop of selfs te gebruik. Ons onderdele produkspesialiste word steeds daagliks oorval met versoeke waar bladsye uit katalogusse aan handelaars gefaks moet word aangesien die handelaar nie oor die nodige katalogus beskik of die stelsel wil gebruik nie.

 • Verbeter effektiwiteit en produktiwiteit

Die opinie bestaan dat baie Onderdele afdelings nie ten volle effektief en produktief is nie. Alhoewel daar op baie gebiede vordering gemaak is, is daar nog baie prosesse en prosedures wat baie tyd in beslag neem.  As ons kyk na die voorsieningsketting, dan is die hantering van onderdele, ongeag administratief of die fisiese hantering daarvan, een van die belangrikste probleme en dra by tot die verswakking van die koste struktuur van die besigheid.

Die opinie bestaan ook dat daar deesdae weinig persone is wat Meganisasie afdelings bestuur en wat die nodige kennis het, met die nodige ondervinding van die bedryf. Dus is die bestuur van Onderdele afdelings krities en wat ook belangrik daarmee saamgaan, is dat die regte personeel met die regte of markverwante vergoeding aangestel moet word.

 • Benut nuutste stelsels en tegnologie

Die invloed van stelsels en modern tegnologie op ons winsgewendheid kan ook nie oorskat word nie. Moderne rekenaar tegnologie het ‘n nuwe wêreld kom skep in terme van kommunikasie en die uitruil van inligting en word dit in ons bedryf nog geensins tot die volle potensiaal benut nie.

Indien ons as voorbeeld net kyk na die ompad wat ‘n eindverbruiker dikwels moet loop om inligting te bekom. Wat verder in die verband ontstellend is, is die onwilligheid van handelaars om dit wat reeds beskikbaar gestel is te gebruik. Die vraag is egter hoekom onderdeelnommers nog oor die telefoon gegee moet word indien dit op die elektroniese katalogus voorkom. Hoekom moet daar nog vir vervangnommers gebel word as dit beide op die elektroniese katalogus en interaktiewe netwerk voorkom.  Hoekom word bestellings per telefoon, of per faks geplaas indien daar ‘n interaktiewe netwerk beskikbaar is. Vanaf die kant van NHSA sal ons voorgaan om in stelsels te belê en is dit ons doelwit om aan u die beste op die mark beskikbaar te stel.

 • Toegang en gebruik van goeie toerusting

Gekoppel aan die vorige punt is rekenaar toerusting, stelsels en netwerke. Die beste rekenaarstelsels kan nie effektief benut word, as die Onderdele personeel nie sy eie, nuutste rekenaar en programme het, via die vinnigste en beste netwerk nie. Dit help nie ‘n Onderdele personeellid het toegang via sy rekenaar tot stelsels nie, maar as gevolg van netwerke is sy rekenaar so stadig en veroorsaak dit dat hy oor die toonbank ‘n stadige en swak diens lewer aan die eindverbruiker. Dit frustreer die boer wat altyd haastig is, om byvoorbeeld te wag vir slegs ‘n faktuur om te druk. Dit word daagliks by Handelaars waargeneem.

 • Voorraadbeheer

U sal met my saamstem dat die landbou meganisasie bedryf, weens die wisselvalligheid en onvoorspelbaarheid daarvan sekerlik een van die moeilikste bedrywe is om die delikate balans tussen beskikbaarheid en bekostigbaarheid te handhaaf. Aan die ander kant is voorraad en meer spesifiek dooie en stadig bewegende voorraad sekerlik een van die hoof redes waarom die bedryf so sukkel om winsgewend te wees en te bly. Ons kom uit ‘n era waar “alles op die rak” die enigste aanvaarbare norm vir ons klante was. Die tyd hiervoor is myns insiens vir altyd verby en sal ons, hoe moeilik dit ookal mag wees die eindverbruiker moet laat verstaan dat die bedryf nie meer so ‘n norm kan bekostig nie en sal ons dit moet verander. Voorraad word in die bedryf onnodiglik gedupliseer terwyl dit oornag feitlik op enige punt gelewer kan word.

Dit beteken egter nie dat die eindverbruiker met swak diens tevrede moet wees nie. Wat dit wel beteken is dat ons ‘n stelsel in plek moet hê waardeur ons goeie beskikbaarheid en diens sal kan waarborg sonder om ons bankrot te dra aan voorraad.

Tans is dit die geval dat NHSA al die voorraad dra te Isando, en dat sommige Handelaars, slegs ‘n beperkte voorraad op ‘n uitgesoekte reeks vinnig bewegende onderdele op die rak het en aanvul soos die kleinhandel verkope realiseer. Dit impliseer ook dat die dae van voorraadbestellings heel waarskynlik getel is en dat daar dalk weer na prysstrukture en die verdeling van marges te kyk in ooreenstemming met die onderskeie beleggings en risiko’s.

 • Mense

In die lig van wins potensiaal wat lê en wag in die Onderdele afdelings en ook die kompleksiteit in aggenome van die Onderdele besigheid, word die Bestuur van Handelaars versoek, om te verseker dat die beste beskikbare persone by die Onderdele aangestel word, nie net met produkkennis nie, maar hy of sy moet ook ‘n uitstekende menseverhoudinge hê.

Hou hier in ag, dat die gemoedstoestand van die boer wat oppad is om ‘n nuwe trekker te koop, wêrelde apart is van die boer wat ‘n gebreekte trekker het as gevolg van verskeie redes, onderdele moet gaan aankoop vir die herstel daarvan. Die boer bederf homself met die aankoop van ‘n nuwe werktuig, maar met die aankoop van onderdele, ondervind hy probleme, koste, staantyd en frustrasie. Die vermoë van die Onderdele personeel om ‘n gefrustreerde boer te help, sal bepaal hoe die boer die diens en beeld ervaar, en bepaal ook dalk die volgende aankope.

 • Verstewig van vennootskappe

Die verstewiging van hegte en egte vennootskappe in al die skakels van die onderdele voorsieningsketting is krities om suksesvol te wees in vandag se uiterste kompeterende mark. Die dae waar ‘n verskaffer, hetsy primer of sekondêr as individue suksesvol was, is verby.

Die NH Handelaar se langtermyn heil en sukses is nie saam met die konkurent by wie u sekere items in die reeks van tyd tot tyd goedkoper kan aankoop nie, maar by NHSA as die primêre verskaffer wat ‘n volledige onderdele diens aan u lewer.

Opsommend

U as Handelaar kan verseker wees, dat NHSA Onderdele het die potensiaal om die hoof en middelpunt te wees van die wins in u besigheid, maar dit is slegs moontlik as u as Handelaar bereid is om saam met NHSA ‘n pad te stap, met lojaliteit en dat ons saam aan sal pas by veranderinge in die mark, soos tans byvoorbeeld , die probleem met die vervoer van alle Onderdele landswyd ondervind word, as gevolg van Covert 19 en die besigheids aanpassings by Vervoer maatskappye.

Outeur:
FB_IMG_1539855592183-1 - Copy

Winsgewendheid van new holland onderdele in die landbou meganisasie bedryf deur Wikus Basson: Verkoops en Bemarkingsbestuurder: Onderdele – NHSA

Email: wbasson@nhsa.co.za

Original manufacturer names, part numbers and descriptions are quoted for reference purposes only. 
Don’t hesitate to contact us for any enquiries or quotations
Don’t hesitate to contact us for any enquiries or quotations